VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CÔNG TY CP TONG HONG TANNERY VIỆT NAM
Giám đốc/Tổng giám đốc: N.A
Mã số thuế: 3500613955
Điện thoại: 899396
Số máy Fax: 899394
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2
Email: tong hong @ tong hong vn.com
Trang chủ: N.A