VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
Giám đốc/Tổng giám đốc: Nguyễn Duy Khuyến
Mã số thuế: 2600108471
Điện thoại: 0210-3825139
Số máy Fax: 0210-3825126
Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao-Huyện Lâm Thao-Tỉnh Phú Thọ
Email: supelt@supelamthao.vn
Trang chủ: http://supelamthao.vn